10 Januari 1919. Aan den weledelzeergeleerde heer Cuypers

Categorie: Historie

Geschreven door:
Gepubliceerd op:
Kunstenaar(s):

Maastricht – 10 januari 1919
Aan den weledelzeergeleerde heer Cuypers.

Weledelzeergeleerde Heer!
De besliste zekerheid dat alles wat den kunstzin van het Nederlandsche volk in het algemeen en het cultureele leven van Limburg in het bijzonder kan bevorderen bij u op welwillende medewerking vermag te rekenen, maakt het ondergetekenden als voorzitter cq secretaris van de LK om zich, zij het ook met eenigen schroom, tot U te wenden met een verzoek dat verband houdt met het geestesleven van de stad Maastricht.
De zaak is deze:
Sedert jaren tobt onze vereniging over de vraag hoe een geschikt lokaal te vinden waar uitsluitend de werkende leden van de LK (op het ogenblik 25) gelegenheid kunnen hebben om studies naar het model te maken. De financiën van de vereniging laten niet toe een afzonderlijke lokaliteit die voldoet aan de eischen van belichting enz. voor eigen rekening in te richten. Deze dagen viel de aandacht van het bestuur op het aan het Rijk toebehoorende lokaal boven de Helpoort alhier, dat ongebruikt is en dat zoo bijzonder voor bovengenoemd bestuur zou zijn geschikt.
In verband met het feit dat de St. Lucas tentoonstelling te Maastricht eenige jaren geleden voor de schilderijen van de LK een eereplaats inruimde, mogen ondergetekenden veronderstellen dat onze vereniging zich niet aan zelfooverschatting te buiten gaat als zij vermoedt dat U voor haar de beschikking over bedoeld lokaal niet ooverbodig zult achten.
Met de meeste hoogachting en het vertrouwen dat u de vereniging dezen stap niet ten kwade zult
duiden – namens het bestuur van de LK – Uw dienaar,
V. Smeets.

Wijziging: Ondergetekenden spreken dan ook niet alleen de hoop, maar ook de verwachting uit dat u bereid zult worden bevonden ons bovengenoemd lokaal te willen afstaan.
Aantekening: Het doel van de LK is:
A. Het opwekken en bevorderen van de belangstelling voor de beeldende kunst
en aanverwante kunstuitingen.
B. De LK stelt zich ten doel de belangen van haar ‘werkende’ leden te bevorderen.

(Transcriptie uit het handschrift: Jos Solberg)