1920 Subsidieaanvraag voor talentvolle Jos Narinx

Categorie: Historie

Geschreven door:
Gepubliceerd op:
Kunstenaar(s):

Blijkens deze brief uit 1920 spande het bestuur zich in om talentvolle leden ook een financiële steun in de rug te geven, in dit geval zelfs voor drie achtereenvolgende jaren. In die tijd kon men daartoe nog een poging wagen bij de gemeente. Of deze aanvraag gehonoreerd werd is niet bekend.
De gevraagde fl. 1000 is naar huidige maatstaven overigens een fors bedrag, omgerekend naar nu ruim €6000.

Aan de Gemeenteraad van Maastricht
Het bestuur van de LK wiens doel en werkzaamheden ondergetekenden als genoegzaam bekend mogen veronderstellen, hebben de eer zich hierbij met verschuldigde eerbied tot U te wenden met het verzoek om den leerling aan de Kunst Academie te Amsterdam – den heer J. Narinx, die meer dan gewoon blijken van bekwaamheid en onbetwiste aanleg van de schilderkunst heeft gegeven, aan de raad te willen voordragen voor een subsidie van Fl. 1000.- ’s jaars gedurende drie achtereenvolgende jaren. Het bestuur van de LK heeft tot het doen van dit verzoek met zooveel te meer vrijmoedigheid besloten omdat het, ook volgens een advies van alleszins deskundigen, er vast van overtuigd is dat de heer Narinx, gezien zijn grote capaciteiten en den ernstigen wil om zich in het vak zijner keuze te vervolmaken, dezen gunst ten volle waardig is.
Tot staving mijner overtuiging heeft ondergetekende de eer Uwer aandacht te vragen voor het feit dat genoemde heer dezer dagen met goed gevolg het examen voor het 1e jaar en reeds 14 dagen later ook voor het examen voor het 2e jaar van de Rijksacademie voor Beeldende Kunst te Amsterdam met goed gevolg heeft afgelegd.
Met verschuldigde eerbied,
Het bestuur.

(transcriptie uit het handschrift: Jos Solberg)

Wie was Jos Narinx?

Zelfportret Jozef Wilhelmus Narinx


Jos Narinx behoorde in 1910 bij de oprichters van de Limburgsche Kunstkring. Geboren in 1889 in Maastricht was hij de jongste van de groep. Van zijn vader mocht hij echter geen kunstschilder worden, hij liet zich opleiden tot huisschilder. Na het overlijden van zijn vader in 1911 nam hij zijn kans waar en nam hij les bij het Stads-teekeninstituut en bij mede-oprichter Rob Graafland.
Op aandringen van Graafland begon hij in 1918 aan zijn vakopleiding aan de Rijksacademie voor beeldende kunsten in Amsterdam waar hij les kreeg van Antoon Derkinderen. Ook de leden Henri Jonas en Han Jelinger studeerden in diezelfde tijd aan de Rijksacademie. Hij werd als een zeer talentvolle schilder beschouwd, reden voor het LK-bestuur om de bovenstaande brief te sturen.
In 1942 werd hij door de Duitse bezetter opgepakt, vermoedelijk omdat hij in het verzet meegeholpen had om het verzetsblad De Vonk te verspreiden. Op 7 januari 1943 komt hij te overlijden in het concentratiekamp Neuengamme.

Zijn werk werd in 1976 getoond tijdens de expositie ‘Vergeten Limburgers’ in Museum Bommel van Dam.
Veel meer valt te lezen op de postuum ingerichte website van Jos Narinx.
O ja, voor wie Maastricht een beetje kent: als je van het station richting St.Servaasbrug wandelt kom je (op de hoek Wijcker Brugstraat- Lage Barakken) langs het statige Hotel Beaumont. Velen denken dat het hotel in 1912 opgestart werd door de familie Beaumont, maar voordien heette het echter Hotel Narinx, eigendom van vader Narinx tot diens overlijden en letterlijk de bakermat van kunstschilder Jos die in het hotel werd geboren.