25 januari 1919, Circulaire

Categorie: Historie

Geschreven door:
Gepubliceerd op:
Kunstenaar(s):

Maastricht 25 januari 1919

Circulaire:
Iedereen zal moeten toegeven dat op elk gebied onze tijd staat in het teeken der intellectueele evolutie van de breedere lagen der maatschappij.
Algemeen onderwijs, publieke leerzalen, volksbibliotheken, university extention en zooveel meer bewegen zich alle in dezelfde richting van
socialisatie van de machten der cultuur.
In verband hiermee heeft sedert tal van jaren de Limburgse Kunstkring begrepen dat het artistieke leven van Limburg ook breedere kringen der bevolking behoort te bereiken en heeft daartoe sedert 1910 schilderijententoonstellingen georganiseerd. De belangstelling was immers zeer groot en nog onlangs in december jl. gaf onze gemeentelijke overheid bij een officieel bezoek aan de expositie op de bovenzalen van Soc. Momus blijk dit streven ten zeerste te waarderen. Het bestuur heeft besloten voortaan op breedere schaal dien arbeid voort te zetten en wel zóó dat ook de mindere man van artistiek leven zal kunnen profiteren.
Wil deze poging echter blijvend resultaat hebben, dan is eene oneindig grootere medewerking der gegoede ingezetenen dan tot nu toe beslist noodzakelijk.
Ondergetekenden noodigen U mitsdien hierbij beleefd uit om van onze vereniging lid te worden.
De contributies zijn:
Fl. 2,50 als kunstminnend lid.
Fl. 10,00 als donateur-lid.
Zoowel de kunstminnende als de donateurleden ontvangen jaarlijks een litho, een schets of ets.
Donateurleden alléén hebben recht op het meedoen aan een jaarlijksche verloting op een tentoonstelling van schilderijen, voor dit doel afgestaan door de werkende leden van de kunstkrng.
Ondergetekenden doen dan ook niet alleen een beroep op den kunstzin, maar ook op de offervaardigheid van onze intellectueel meer bevoorrechte stadsgenoten als zij de verwachting uitspreeken dat zij de hierbij de ter invulling toegezonden kaart getekend zullen terug ontvangen.
Het bestuur van de LK.

Hebben een litho (met de voorgevel van de Augustijnenkerk) ontvangen – (1918)
H. Klijnen
J. Dujardin
A. Hustinx
A. Stols
F. Foyer
Th. Jansen
E. Nijpels.
V. gelderen
A. Grootjans
G. Verhoegh
V. Smeets
J. Klijnen
H. Regout
V. Reinders
J. Verhulst
Th. Janssen
Ch. Grabal
Ch. Nijpels


(Transcriptie uit het handschrift: Jos Solberg)