5 oktober 1919, Aan Hare Majesteit de Koningin

Categorie: Historie

Geschreven door:
Gepubliceerd op:
Kunstenaar(s):

Maastricht 5 oktober 1919.

Aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, (Wilhelmina)
Geven eerbiedig te kennen: J. Hustinx, V. Smeets, A. Hustinx, R. Graafland, V. Reinders, Jos Herfst, H. Jonas, allen inwonende te Maastricht, ten deze domicilie kiezende ten huize van V. Smeets, Battalaan 46 te Maastricht en te zamen uitmakende het bestuur van de LKK, gevestigd in Maastricht erkend bij Koninklijk Besluit van 24 maart 1911 nr. 52 (bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van zondag 27 april 1911 – nr. 98) dat de leden dezer vereniging besloten hebben eenige wijzigingen in de statuten aan te brengen. Reden waarom adressanten zich wenden tot H.M. De Koningin met het eerbiedig verzoek dat het H.M. moge behagen op de wijzigingen welke hierbij worden overlegd, de nadere Koninklijke goedkeuring te verlenen.
Het bestuur.

Uitreksel uit de notulen der vergadering van de leden der vereniging LKK gevestigd te Maastricht,
gehouden den 12e mei 1919.
Op voorstel van den voorzitter wordt met algemeene stemmen besloten de Koninklijke goedkeuring op de wijzigingen der statuten aan te vragen.
De gewijzigde statuten zijn tot stand gekomen met inachtneming van alle bepalingen der art. 6, 16 en 17 van de thans geldende statuten.
Secretaris: V. Smeets.
Voorzitter: J. Hustinx

(Transcriptie uit het handschrift: Jos Solberg)