2 augustus 1938 Groote kunsttentoonstelling te Maastricht

Categorie: Historie

Geschreven door:
Gepubliceerd op:
Kunstenaar(s):

Uit de Nieuwe Venlosche Courant van 2 augustus 1938

Provinciaal Nieuws
Groote kunsttentoonstelling te Maastricht
Ter gelegenheid van het 40-jarig Regeeringsjubileum van H. M. de Koningin.

In het kader der feestelijkheden ter gelegenheid van het veertigjarig regeerings-jubileum van H. M. de Koningin, zal te Maastricht van 4 tot en met 18 September a.s. een groote tentoonstelling gehouden worden van werken van kunstenaars, die gedurende den regeeringstijd van H. M. in Limburg werkzaam waren.
Reeds eenigen tijd geleden konden wij melding maken van de bedoelde tentoonstelling, waartoe de „Limburgsche Kunstkring” het initiatief genomen had. Thans zijn de voorbereidingen onder de leiding van een comité — waarvan het dagelijksch bestuur bestaat uit de heeren: dr. A. Kessen, voorzitter; Math. H. Kemp, le sec, Willy G. H. van Beek, 2e secr., mr. R. A. H. M. Gielen, penningmeester — reeds vergevorderd, zoodat men over een en ander een overzicht kan krijgen. Deze tentoonstelling wordt de grootste, die sinds vele jaren in Limburg georganiseerd werd. Er zal een zoo uitgebreid mogelijk beeld gegeven worden van kunst-uitingen in Limburg, zulks volgens den wensch van de gemeentelijke overheid van Maastricht, waarvan men de volledige medewerking geniet, beperkt evenwel tot het gebied der vrije schilder- en beeldhouwkunst.
Het geheel zal gesplitst worden in twee gedeelten, namelijk in een gedeelte, dat de werken omvat van levende kunstenaars en die in de v.m. Dominicanerkerk ondergebracht worden, en een tweede gedeelte omvattende werken van kunstenaars in de laatste 40 jaren overleden.
Gezien de medewerking, de het comité in ieder opzicht reeds mocht ondervinden, mag gezegd worden, dat dit — niet alleen voor de hoofdstad maar ook voor de geheele provincie belangrijk onderdeel van het jubileum-programma, ten volle zal slagen. In dit verband kan aangehaald worden, dat de beide Limburgsche kunstenaars-vereenigingen geheel en al samenwerken om een zoo gunstig mogelijk resultaat te verwezenlijken! De medewerking in het cultureele feit uit zich o.m. ook in de belangstelling van de autoriteiten in het gewest. Zoo mocht men de eer hebben, dat de Commissaris der Koningin, mr.dr. W. G. A. van Sonsbeeck, het beschermheerschap aanvaarde, en dat in het eere-comité zitting namen: jhr. mr. W. Michiels van Kessenich, burgemeester van Maastricht; de heer J.Schaepkens van Riempst, wethouder van Schoone Kunsten van Maastricht; de heer M. F. G. M. van Grunsven, burgemeester van Heerlen; mr. P. Reymer, burgemeester van Roermond; mr.M. B. Berger, burgemeester van Venlo; de heer M. W. J. Coenders, burgemeester van Sittard.

(Bron: Delpher)